"Zanimljive stvarčice" koje je KGB konfiscirao od zapadnih špijuna

Ilya Ogarev
RBTH predstavlja kolekciju posebnih špijunskih uređaja i oružja koje su agenti sovjetske i ruske kontrašpijunaže i carinici oduzeli od stranih špijuna.

Štapovi s oštricama. Izvor: Ilja OgarjovŠtapovi s oštricama. Izvor: Ilja OgarjovŠtapsaskrivenomoštricomzaborbuuneposrednojblizini.Oštricasemožeisukatikaomač iliizvadititakodaštappostanenekavrstakoplja.Ima imodela spojačanimrukohvatom,takodaihšpijunimogu koristiti kaobuzdovan.

Skrivene pregrade za krijumčarenje i špijunažu. Izvor: Ilja OgarjovSkrivene pregrade za krijumčarenje i špijunažu. Izvor: Ilja Ogarjov

Ovakveskrivenepregradesu korišteneprvenstvenozakrijumčarenjezabranjenerobe,ali subile pogodneizašpijune.

Kamere u satovima i upaljačima. Izvor: Ilja OgarjovKamere u satovima i upaljačima. Izvor: Ilja Ogarjov

Kamere su smješteneumalepredmete zasvakodnevnu uporabu,poputupaljačailiručnog sata,spadajumeđuuređajekojesunajčešćeoduzimaliodstranihšpijunau SSSR-uisuvremenojRusiji.

Predajnik ugrađen u kasetofon. Izvor: Ilja OgarjovPredajnik ugrađen u kasetofon. Izvor: Ilja Ogarjov

Čestosustručnjacistranihobavještajnihslužbiugrađivaliradioodašiljače ukasetofonei natajnačinomogućavalikomunikacijusasvojimagentimanasovjetskomteritoriju.

Knjige za dešifriranje šifriranih poruka. Izvor: Ilja OgarjovKnjige za dešifriranje šifriranih poruka. Izvor: Ilja Ogarjov

Zadešifriranješifriranihinformacijastranišpijunikoristeknjigenastranimjezicimasneočekivanimsadržajem-odbajki iromanadoupustavazakorištenjetehnike.

Tajna pregrada u držaču za olovke i minijaturna kamera u električnom brijaču. Izvor: Ilja OgarjovTajna pregrada u držaču za olovke i minijaturna kamera u električnom brijaču. Izvor: Ilja Ogarjov

Uobičajenipredmetizasvakodnevnu uporabukorištenisuzaskrivanjespecijalnihšpijunskihuređajailipodataka.Udržačuolovkenapravljenaje tajnapregrada,a uaparatu zabrijanjejesmještenaminijaturnakamera.

Predmeti sa tajnim pregradama za komunikaciju između agenata. Izvor: Ilja OgarjovPredmeti sa tajnim pregradama za komunikaciju između agenata. Izvor: Ilja Ogarjov

Pomoćuskrivenihpregradau predmetimanapravljenimod različitihmaterijala(plastika,metal,drvo)agentisu dobivali instrukcije za svojemisije,sredstvazašifriranjeinovac.

Primopredajnik skriven u torbi. Izvor: Ilja OgarjovPrimopredajnik skriven u torbi. Izvor: Ilja Ogarjov

Primopredajnicikojesušpijunikoristili zaslanjepodatakai primanjeinstrukcijaizšpijunskogcentraobičnosubilikompaktnii moglisusesmjestitiu manjutorbu.

„Skakavci”. Izvor: Ilja Ogarjov„Skakavci”. Izvor: Ilja Ogarjov

"Skakavci"(noževičija oštrica "iskače"izdrške)služilisušpijunimada se zaštiteodkontraobaveštajaca.

Tajne pregrade. Izvor: Ilja OgarjovTajne pregrade. Izvor: Ilja Ogarjov

Ušupljinamaskrivenimu drvenimpločicamašpijunisudržalinovac,tajnematerijale,sredstvazašifriranjeikodove.

Elektrošoker ugrađen u lampu. Izvor: Ilja OgarjovElektrošoker ugrađen u lampu. Izvor: Ilja Ogarjov

Lampaelektrošokerje oružjezaneposrednuborbukojesu koristilistranišpijuniidiverzanti.Strujniudarjemogaoonesvijestitineprijatelja itakoomogućitišpijunuda pobjegne.

Pištolji u obliku ruleta i hemijske olovke. Izvor: Ilja OgarjovPištolji u obliku ruleta i hemijske olovke. Izvor: Ilja Ogarjov

Pištoljuoblikufrancuskogruleta"Leprotector"imaojedesetmetaka.Malijeilako semože sakritiilidržati uruci ilidžepu.Iz neposredneblizineje smrtonosan.Izoružja uvidukemijskeolovkemoglo sepucati samojednom.

Mini-kamere agenta CIA-e, Adolfa Tolkačova s uputstvom za upotrebu. Izvor: Ilja OgarjovMini-kamere agenta CIA-e, Adolfa Tolkačova s uputstvom za upotrebu. Izvor: Ilja Ogarjov

KontraobavještajnaslužbaKGB-auhitilaje1985.godineinženjeraAdolfaTolkačova,kojijeradio kaokonstruktorutvrtki"Fazotron"(najvećiruskiproizvođačvojnihradara).Onje godinamaslaoagencijiCIAtajne podatkevezanezarazvojruskezrakoplovneindustrije.1986.je osuđenna smrt.

Perika i umjetni brkovi agenta CIA Michaela Sellersa. Izvor: Ilja OgarjovPerika i umjetni brkovi agenta CIA Michaela Sellersa. Izvor: Ilja Ogarjov

Zamjeniktajnikaameričkog veleposlanstva uRusiji iagentCIA-eMichaelSellers,uhićen je uMoskviuožujku1986.godine kadajestupio uvezu sagentomkontraobavještajne službeKGB-a.Američkiagentje za tuprilikupromijenioizgledstavivšiperikuiumjetnebrkove.Sellersjenakon uhićenjadeportiranizSovjetskogSaveza.

Uređaj za slanje obavešajnih podataka kamufliran u granu drveta. Izvor: Ilja OgarjovUređaj za slanje obavešajnih podataka kamufliran u granu drveta. Izvor: Ilja Ogarjov

Uređaj zaprijenosobavještajnihpodatakaradiovezomkamufliranugranudrvetapronašlesusovjetskeslužbeblizuzrakoplovnebaze uIstočnojNjemačkoj.Podatke jeprimalaobavještajnaslužbaNATO-auZapadnojNjemačkoj.

Naočale agenta CIA-e Genadija Smetanjina s bočicom otrova ugrađenom u okvir i torba za ribolov agenta FBI-a i CIA-e, Dmitrija Poljakova s tajnim džepovima. Izvor: Ilja OgarjovNaočale agenta CIA-e Genadija Smetanjina s bočicom otrova ugrađenom u okvir i torba za ribolov agenta FBI-a i CIA-e, Dmitrija Poljakova s tajnim džepovima. Izvor: Ilja Ogarjov

PukovnikGlavneobavještajneupraveGenadijSmetanjin,kojijeponudio svojeuslugeagencijiCIA-i,otkriven jeiuhićenodstraneKGB-a1985.godine.Imaojenaočaleučijemokvirujebila skrivenabočica sotrovom.UkutijizanaočalesenalazilainstrukcijakakokontaktiratisagentimaCIA-e.Smetanjinuse nijepružilaprilikada upotrijebiotrovjerje osuđenna smrtstrijeljanjem.

GeneralGlavneobavještajneupraveDmitrijPoljakovpreko20godinaje radio zaFBIi CIA.Doživioje čakimirovinu(i todobrumirovinu).Uništiojeevidencijuo svimsvojimtajnimoperacijama,izuzev jednestvari,a tojebilatorba zaribolov(sudicama).Onajeimalatajnedžepovezabilježniceukojimasuzapisanikodovi zadešifriranje.Poljakovjejednostavnozaboraviouništiti.Strijeljanje1987.godine.

Oprema agenta CIA-e, Aleksandra Ogorodnjika. Izvor: Ilja OgarjovOprema agenta CIA-e, Aleksandra Ogorodnjika. Izvor: Ilja Ogarjov

ZamjeniktajnikaSovjetskog veleposlanstvauKolumbiji,AleksandarOgorodnjikvrbovanje za agencijuCIApočetkom1970-ih.KontraobavještajnaslužbaKGB-a gajeotkrila iuhitilaposlije čega jeulipnju1977.godineizvršiosamoubojstvouMoskvi.CIAnijeznala zaOgorodnjikovusmrt,štoje pomogloKGB-udaidentificiranjegovezapadnekontakteuMoskvi.

Nož Aleksandra Ogorodnjika i kutija koju je za njega ostavila Marta Peterson. Izvor: Ilja OgarjovNož Aleksandra Ogorodnjika i kutija koju je za njega ostavila Marta Peterson. Izvor: Ilja Ogarjov

AgentCIA-e,MartaPetersonradilaje uveleposlanstvu,takoda je imaladiplomatskiimunitet.Ona je namoskovskomKrasnoluškommostuostavilaza AleksandraOgorodnjikakutijucukamufliranuu kamen.KGBjeuhvatioPetersonovunadjeluposlije čega jeonadeportiranaiz zemlje.

Oprema estonske obavještajne službe. Izvor: Ilja OgarjovOprema estonske obavještajne službe. Izvor: Ilja Ogarjov

Početkom2000-ihsu pripadniciUpravefederalneslužbesigurnostiuPskovskojoblastiprimijetilisumnjiviautomobilblizuulaza uzgradu.Unjemu supronašliopremu za snimanjekojajepripadalaEstonskimspecijalnimslužbama.

Špijunska oprema agenta CIA-e, Petra Popova. Izvor: Ilja OgarjovŠpijunska oprema agenta CIA-e, Petra Popova. Izvor: Ilja Ogarjov

KGBje1959.godineuhvatiopukovnikaGlavneobavještajneupravePetraPopova,kogaje CIAvrbovalauAustriji.OnjeAmerikancimadao podatkeosovjetskojobavještajnojslužbi uAustrijii oprvojsovjetskojvojnojvježbi nakojojjeprimijenjenonuklearnooružje.Vojnikolegij VrhovnogsudaSSSR-aosudioga je1960.godine nasmrtstrijeljanjem.

Koferi japanskog diplomata s iznenađenjima u njima. Izvor: Ilja OgarjovKoferi japanskog diplomata s iznenađenjima u njima. Izvor: Ilja Ogarjov

Uprosincu1935.godinedvijesovjetskedržavljankesupokušalepobjećiiz zemlje ukoferimajapanskogdiplomata.Sobziromda je upitanjubiodiplomat,njegovu osobnuprtljagunisupregledali.Međutim,zbogvelikehladnoće idugogčekanja nasovjetsko-poljskojgranicijednaodnjihse odala,poslije čegaje i drugaotkrivena.Objesuuhićene.

Uređaj za slanje obavještajnih podataka kamufliran u panj. Izvor: Ilja OgarjovUređaj za slanje obavještajnih podataka kamufliran u panj. Izvor: Ilja Ogarjov

Jednom jekontraobavještajnaslužbaKGB-aotkrilaameričkivisokotehnološkiuređaj za snimanjekamufliranupanj ipostavljenblizuproturaketnebazenedalekoodMoskve.Uređajje snimaovojnotehnološkeparametre islaopodatke navojnoizviđačkisatelit.

Mini-kamera japanskog špijuna. Izvor: Ilja OgarjovMini-kamera japanskog špijuna. Izvor: Ilja Ogarjov

Agentisovjetskekontraobavještajne službekonfisciralisumini-kamerujapanskogšpijunanaruskomDalekomIstoku1942.godine.

Špijunska oprema britanskog i američkog agenta, Olega Penjkovskog. Izvor: Ilja OgarjovŠpijunska oprema britanskog i američkog agenta, Olega Penjkovskog. Izvor: Ilja Ogarjov

Ulistopadu1962.kontraobavještajnaslužbaKGB-ajeuhvatilaagentaMI6i CIA-e,pukovnikaGlavneobavještajneuprave,OlegaPenjkovskog.Onjemini-kameromMinoxnapraviooko5.000fotografijasovjetskognaoružanja,štojeimaloogromnuvrijednostzazapadneobavještajneslužbe.Penjkovskije usvibnju1963.godine osuđenna smrtstrijeljanjem.

Pištolj skriven u knjizi. Izvor: Ilja OgarjovPištolj skriven u knjizi. Izvor: Ilja Ogarjov

Udžbenikiz političkeekonomije(izvanrednaknjiga!)saskrivenimmađarskimpištoljem"LiliputKal"kalibra6,35mmproizvedenim1925.godine, našli su ga kodnjemačkogšpijunaneposrednopredpočetakDrugogsvjetskograta.

Igla s otrovnim vrhom, lampa i pištolj sa prigušivačem američkog špijuna, pilota Francisa Powersa. Izvor: Ilja OgarjovIgla s otrovnim vrhom, lampa i pištolj sa prigušivačem američkog špijuna, pilota Francisa Powersa. Izvor: Ilja Ogarjov

AmeričkipilotFrancisGaryPowersoborenje kodSverdlovska(danas Jekaterinburg)1.svibnja1960.godineraketomzemlja-zrakdok je ušpijunskomavionuU-2letioiznadsovjetskogteritorija.

Fragment oborenog američkog špijunskog zrakoplova U-2. Izvor: Ilja OgarjovFragment oborenog američkog špijunskog zrakoplova U-2. Izvor: Ilja Ogarjov

Pilot sekatapultirao.Kadajeuhvaćen,sovjetskiagentisupronašli kodnjegaiglusotrovnimvrhom,lampu ioružjeameričkihspecijalnihslužbi-pištoljHigh StandardHDMs montiranimprigušivačem.Powersje10.veljače1962.godinezamijenjenzasovjetskogobavještajcaRudolfaAbeljakojijebiouhićenu SAD-u.

RBTH Hrvatska se zahvaljuje Središnjem pograničnom muzeju Federalne službe sigurnosti za pomoć u pripremanju fotografija za ovaj članak.

Više

Ova stranica koristi kolačići. Ovdje za više informacija

Prihvatite kolačiće