Ruski snajperisti u Tadžikistanu gađali orah u ljusci sa 150 metara

Snajperske jedinice ruske 201. vojne baze u Tadžikistanu uvježbavali su u podnožju Istočnog Pamira gađanje teško uočljivih meta kao što je domaći orah u ljusci.

Snajperskejediniceruske201.vojnebaze kojasenalaziuTadžikistanuuvježbavalisunapoligonuLjaurupodnožjuIstočnogPamiragađanjeteškouočljivihmetakaoštoje domaćiorahuljusci,priopćilajeslužba  za odnose s javnošču ruskogSredišnjegvojnog okruga.

Poredstandardnihmetakojesuodstrijelacaudaljenedo800metara,gađanesu itakoteškouočljiveminijaturnemete,"utopljene"uplaninsko-pustinjskiteren,kaoštosudomaćiorasiuljuscipostavljeninaudaljenostiod150metara,kažeseupriopćenjuCVO.

PremainformacijamaSredišnjegvojnog okrugasnajperistisuuvježbavaliiskrivenokretanjenaterenu sasloženimreljefomi metodekontrasnajperskeborbe.

201.vojnabazasmještenauDušanbeuiKurgan-Tubeunajvećije vojniobjektizvangranicaRusije.Na temeljusporazumasklopljenogulistopadu2012.godinejedinicaće uTadžikistanubitilociranado2042.godine,pišeRIANovosti.

Više

Ova stranica koristi kolačići. Ovdje za više informacija

Prihvatite kolačiće