Crnomorska flota počela vježbe odbijanja napada krstarećih raketa

Brodovi iavijacijaCrnomorskeflotesu uokvirumanevarajedinstvenogsustavaproturaketneobraneKrimapočelivježbeuodbijanjunapadakrstarećihraketa,priopćiojeizvorizkrimskepomorskebaze.

UmanevrimasudjelujulovciSu-30.Namoru senalazenajvišečetiri mala
protupodmorničkairaketnabroda.

"Simuliranineprijateljlansirakrstarećeraketekoje uzrakuobarajuavioni-presretači.Akoraketaprođezračnuobranu,preuzimajujeprotuzrakoplovniraketnisustavinabrodovima.Kadaciljuđeudometprotuzračneobranebrodova,oni gaskidajus puta",priopćiojeizvorizpomorskebaze zaRIANovosti.