RBTH RBTH RBTH RBTH RBTH RBTH RBTH RBTH RBTH
„Sovjetska umjetnost. Sovjetski sport“ Snowboarding cijele godine u – južnom Sibiru

Ruski Daleki istok: Posljednje utočište sjevernokorejskih ribarskih brodova

Autor: RBTH
Vladivostok, Russia’s largest port city, is located 9,500 kilometers (5,903 miles) to the east of Moscow. Within close proximity to it is the 17-km-long (10.5-mile) border along the Tumen River separating Russia from North Korea. North Korean fish poachers often end up on Russian shores due to storms and fog. This coastal beach is home to the final resting area of many North Korean boats…
Pomakni dole da vidiš ostalo

Yuri Smityuk

Vladivostok, najveća ruska luka, nalazi se 9,500 km istočno od Moskve. U blizini je granice duge 17 km koja se proteže uz rijeku Tjumenj koja razdvaja Rusiju i Sjevernu Koreju. Sjevernokorejski ribari krivolovci često završavaju na ruskim obalama zbog oluja i magla. Ova plaža na obali rijeke posljednje je utočište mnogih sjevernokorejskih brodica...
This boat cemetery emerged 250 km (155 miles) from Vladivostok, along the Far East Maritime Biosphere Reserve. It occupies approximately 10% of Peter the Great Gulf, the southernmost warm-water areas of Russia’s Far East seas.

Yuri Smityuk

Groblje brodova stvorilo se 250 km od Vladivostoka, uz Dalekoistočni rezervat maritimne biosfere. Zauzima otprilike 10 % Zaljeva Petra Velikog, i najjužnije je područje toplih voda na morima ruskog Dalekog istoka.
This reserve is unique in that 98% of its area is covered by sea.

Yuri Smityuk

Rezervat je jedinstven po tome što 98% njegove površine čini more.
It is composed of four protected zones. In the eastern part, a strict preservation area is enforced where it is forbidden to remove any items, especially plants or animals. Meanwhile, the northern part is open to expedition: a museum for wildlife preservation and a botanical garden containing rare plants are open to visitation.

Yuri Smityuk

Sastoji se od četiri zaštićene zone. U istočnom dijelu, nalazi se područje pod strogom zaštitom, gdje je zabranjeno odnošenje bilo koje vrste biljaka i životinja. Sjeverni je pak dio otvoren za istraživanje: muzej za zaštitu divljih životinja i botanički vrt s rijetkim biljkama otvoreni su za posjete.
The cemetery of North Korean poacher boats is located 17 km (10.5 miles) up the coastal sandbar of the peninsula of the so-called False Island.

Yuri Smityuk

Groblje brodova sjevernokorejskih krivolovaca nalazi se 17 km iznad obalnog pješčanog pojasa, tzv. Lažnog otoka.
The name accentuates this place’s peculiarity: during strong low tides, the island becomes a peninsula.

Yuri Smityuk

Ime je tu zbog neobičnosti ovog mjesta. Naime, za vrijeme jakih oseka, otok postaje poluotok.
The Russian-North Korean border // In the second half of the 19th century, several thousand Korean refugees and migrants crossed this border. The majority of ethnic Koreans who now live on the territory of Russia and CIS countries are their descendants.

Yuri Smityuk

Rusko-sjevernokorejska granica // U drugoj polovici 19. stoljeća, nekoliko tisuća korejskih izbjeglica i emigranata prešlo je granicu. Većina etničkih Koreanaca koji danas žive na teritoriju Rusije i CIS-a njihovi su potomci.
The border runs along the Tumen River. The settlement of Khasan is the closest populated area. Dozens of fishing boats and schooners lie on the riverbank. These are North Korean vessels that have been detained for poaching. Korean fishermen often illegally trespass over the border and lose their direction in the fog.

Yuri Smityuk

Granica se proteže uz rijeku Tjumenj. Naselje Kazanj najbliže je naseljeno područje. Na desetine ribarskih brodova i škuna leže na obali rijeke. To su sjevernokorejski brodovi koji su zaustavljeni zbog krivolova. Korejski ribari često ilegalno prelaze granicu i izgube smjer u magli.
After a crew is detained, they are sent back to their country. However, transporting boats is costly. That is why they remain on this riverbank in Russia.

Yuri Smityuk

Nakon što zadrže posadu, šalju ih natrag u njihovu zemlju. Ipak, transport broda prilično je skup. Zbog toga brodovi ostaju na riječnoj obali u Rusiji.
These are North Korean boats that are often detained for poaching. Fishermen often unintentionally cross the border between these two countries: it is very easy to go astray in the fog.

Yuri Smityuk

Ovako izgledaju sjevernokorejski brodovi koji su zadržani zbog krivolova. Ribari često nehotice pređu granicu dvije zemlje – vrlo je lako izgubiti se u magli.
Russian border guards detain them, but almost instantly send them back to their homeland. It’s harder to transport their boats and costlier, too. That is why their fishing boats and schooners pass the rest of their days on Russian shores.

Yuri Smityuk

Ruska pogranična policija ih zadržava, no gotovo odmah i šalje natrag u njihovu zemlju. Transport brodova mnogo je složeniji i skuplji, te zato brodovi i škune ostatak svojih dana broje na ruskim obalama.
29. siječnja 2014.
Tags: daleki istok

Više

+
Like us on Facebook