Svemirska hrana

Djevojčicaporedautomata"Svemirska hrana"upaviljonunaVDNHuMoskvi.Ovdjesemožekupiti iprobatihranakojujeduastronauti.Fotografija:VjačeslavProkofjev/TASS.