Aničkov most

Aničkovmost uSanktPeterburgunakonsnježnevijavice.Fotografija:AleksejDaničev/RIA"Novosti".